REGULAMIN KONFERENCJI — I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ PT. „NATURALNA REGULACJA GOSPODARKI HORMONALNEJ” 2019 we Wrocławiu


I. Postanowienia ogólne

1. Miejsce i termin konferencji:

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ pt. „Naturalna regulacja gospodarki hormonalnej” odbędzie się 02.06.2019 w Auli im. Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 24A.

2. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników I Międzynarodowej Konferencja Medycyny Holistycznej, której Organizatorem jest Poradnia Prozdrowotna Harmonia Marta Dul z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 4/1 59-220 Legnica na zlecenie Pani Magdalena Nicotra.

3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

- Organizator: Poradnia Prozdrowotna Harmonia Marta Dul z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 4/1 59-220 Legnica.

- Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna deklaracja uczestnictw w konferencji przez rejestrację elektroniczną i uiszczenie opłaty za bilet wstępu.


II. Zasady naboru uczestników, rezerwacji i zakupu biletu.

1. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej: poradniaharmonia.pl w zakładce „konferencja”

2. Użytkownik dokonuje zakupu przez kliknięcie przycisku „kliknij i kup bilet” na wyżej wymienionej stronie, po czym następuje przekierowanie na stronę z zamówieniem, gdzie należy uzupełnić formularz rejestracyjny, jak i wypełnić pola obowiązkowe.

3. Cena uczestnictwa w konferencji wyrażona jest w PLN. Opłata za uczestnictwo ustalona jest przez Organizatora i zależna jest od terminu nie rejestracji na konferencję a zakupu biletu przez Uczestnika tj.

a) 259 zł brutto do 31.01.2019

b) 299 zł brutto od 01.02.2019 do 31.03.2019

c) 359 zł brutto od 01.04.2019 do 26.05.2019.

4. Po wypełnieniu formularza i zakupie biletu Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

b) Ostatecznym potwierdzeniem udziału w konferencji jest informacja o zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora. Uczestnik otrzyma wtedy drogą elektroniczną od Organizatora potwierdzenie zrealizowania zamówienia i bilet, który należy wydrukować i przynieść w celu weryfikacji przy rejestracji w dniu konferencji.

c) Osoba dokonująca rezerwacji czyni to w imieniu swoim, a także innych zgłoszonych w rezerwacji uczestników konferencji. Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji i zgłoszenia przez tych uczestników.

d) Uczestnik po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia zobowiązany jest do dokonania w określonym terminie (najpóźniej do 26.05.2019) stosownej opłaty za udział w konferencji, w kwocie wymienionej w treści Regulaminu (wysokość opłaty zależna jest od czasu zakupu biletu jw. Pkt II pod pkt 3, niezależnie od czasu rejestracji)

e) Po dokonaniu pełnej opłaty za udział w konferencji, Uczestnik oraz osoby zgłoszone przez niego do udziału w konferencji zostają umieszczone na liście uczestników.

f) Uczestnik za zakup biletu otrzyma FV po wcześniejszym zgłoszeniu podczas opłaty za bilet.

g) Koszt przejazdu na konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.


III. Rezygnacja z uczestnictwa z konferencji ze strony Uczestnika

1. Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji na inne osoby możliwa jest najpóźniej do 31.03.2019 (2 miesiące przed rozpoczęciem konferencji)

Oświadczenie o rezygnacji Uczestnik w imieniu swoim oraz osób przez niego zgłoszonych zobowiązany jest dokonać drogą elektroniczną na adres miedzynarodowakonferencja@gmail.com. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia na adres email Organizatora. Jeśli rezygnacja zostanie dokonana w tym terminie, Uczestnik otrzymuje pełen zwrot kosztów za opłacony bilet. Opłata zwracana jest tą samą drogą, którą została dokonana.

2. Organizator nie przewiduje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty przez Uczestnika, jeśli jego rezygnacja miała miejsce po 31.03.2019 (2 miesiące przed rozpoczęciem konferencji), niezależnie od przyczyn rezygnacji Uczestnika. Kwota ta przeznaczona będzie na koszty poniesione przez Organizatora.

3. Brak pisemnej rezygnacji do dnia 31.03.2019, Organizator traktuje jako podtrzymanie rezerwacji.

4. Wszelkie koszty związane z rezygnacją i zmianą warunków uczestnictwa ze strony Uczestnika lub osób wskazanych przez niego leżą po stronie Uczestnika.


IV. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w konferencji.

1. Udział w konferencji może wziąć każdy, przestrzegający zasad Regulaminu.

2. O uczestnictwie w konferencji decyduje zgłoszenie przyjęte przez Organizatora i potwierdzone wpłatą od uczestnika do dnia 26.05.2019

3. Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się bezpośrednio przed konferencją, na wydzielonym stanowisku recepcji konferencji, okazując bilet, który otrzyma droga elektroniczną.

4. Miejsca na sali wykładowej nie są numerowane, miejsca oznaczone „rezerwacja” są przeznaczone dla Partnerów Organizatora.

5. Po zakończeniu konferencji uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.

6. Prezentacje wyświetlane podczas konferencji są własnością prelegentów i zabrania się Uczestnikowi nagrywania głosowego lub obrazu, urządzeniami multimedialnymi lub dyktafonem. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia przekazu filmowego z prezentacji.

7. Uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.

8. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przepisów BHP, ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.


V. Rezygnacja, wypowiedzenie umowy, obowiązki ze strony Organizatora.

1. Organizator ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie konferencji przez złożenie Uczestnikowi stosownego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej, wraz ze zwrotem kosztów poniesionych za zakup biletu przez Uczestnika, jeżeli:

- Wymagana lub określona przez Organizatora liczba uczestników nie zostanie osiągnięta.

- Nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej, co uniemożliwi przeprowadzenie konferencji.

2. Organizator zobowiązuje się zrealizować z najwyższą starannością program konferencji, przygotowanie i zorganizowanie przerw konferencji, zgodność świadczeń zawartych w opisach dotyczących eventu.

3. Organizator nie przyjmuje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i informacje przygotowane przez inne osoby czy podmioty dotyczące konferencji.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za należące do uczestników przedmioty zagubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji, za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek postępowania Uczestników podczas konferencji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem oraz za szkody powstałe z winy Uczestników podczas konferencji.

5. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem konferencji, w zakresie przewyższającym odszkodowanie wypłacone z tego tytułu przez ubezpieczyciela.

6. Organizator ma prawo wyprosić Uczestnika z konferencji lub nie wpuścić go na Aulę (bez zwrotu kosztu za opłacony bilet), jeżeli Uczestnik:

a) będzie uniemożliwiał innym uczestnikom udziału w konferencji,

b) będzie zachowywał się głośno lub niestosownie

c) będzie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

d) będzie używał podczas konferencji urządzeń multimedialnych lub dyktafonu w celu rejestracji głosowej, lub obrazu (zdjęcia, film) konferencji.


VI. Zasady uczestnictwa i ochrona danych osobowych.

1. Uczestnik, akceptując Regulamin i biorąc udział w konferencji, wyraża zgodę na uwiecznianie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wykonywanych podczas konferencji przez Organizatora oraz na ich publikację na profilach społecznościowych, materiałach promocyjnych oraz stronie internetowej Organizatora, bez wynagrodzenia.

2. Uczestnik, akceptując Regulamin i biorąc udział w konferencji, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konferencji. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Organizatora: poradniaharmonia.pl w zakładce kontakt-Polityka prywatności.


VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2019 r.